Общи условия за доставка

ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ ОТ САЙТА НА СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.Sintalgroup.eu

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. www.Sintalgroup.eu си запазва правото
да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “www.Sintalgroup.eu” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на СИНТАЛ ГРУП
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от СИНТАЛ ГРУП
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД..
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез “www.Sintalgroup.eu” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка,
без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена ,когато соката е на промоция .
• При липса на складова наличност от заявената стока СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД. чрез “www.Sintalgroup.eu”, в рамките на един
работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента
електронен адрес или на посочения телефон.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД.
чрез “www.Sintalgroup.eu” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД. чрез “www.Sintalgroup.eu” на заявлението за
покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез “www.Sintalgroup.eu” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави
желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД. не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на
адрес "www.Sintalgroup.eu”.
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД. не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са
корекции на цените в магазините и аптеките, както и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна.

II. Права и задължения на страните
1. СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът
за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява  (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на
заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за
доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД за всички вреди и
пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване
на стоката в този срок, СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема
всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право да заяви подмяна артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено
(по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр. София, Ул.Братя Миладинови 104-108, магазин ,

Интернет магазин.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София, Ул.Братя
Миладинови 104-108, магазин 8 . Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД електронен адрес за
кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова
сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, не е отваряна  и не е изпозвана, с оригинална опаковка, с оригинални листовки , придружена от оригиналните документи, издадени от СИНТАЛ ГРУП
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД – фактура, касов бон;
• клиентът съгласува с представител на СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД адреса, на който СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД  желае да получи обратно стоката;
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ЕООД адрес.
СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече
условия за връщане на стока.

III. Лични данни
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез “www.Sintalgroup.eu” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали
известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни
данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД може да
използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез "www.Sintalgroup.eu ” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на
Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели,
освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@sintalgroup.com
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ СИНТАЛ ГРУП
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез www.Sintalgroup.eu ”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското
законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията
• “ СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез Sintalgroup.eu ” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица –
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и
събират такава информация;
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез “www.Sintalgroup.eu” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност
• СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез “www.Sintalgroup.eu” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор
при настъпване на обстоятелства, които СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез “www.Sintalgroup.eu ” не е предвидил и не е бил длъжен да
предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на
услугите извън контрола на СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД чрез “www.Sintalgroup.eu”.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени
спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД съобразно българското
законодателство.

VII. Допълнителни условия:
1. СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

VIII. Методи за заплащане
1.Чрез наложен платеж, при получаване на стоката.

ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни
• "СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД чрез “www.sintalgroup.eu” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали
известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни
данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД може да
използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• "СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД чрез "www.sintalgroup.eu” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на
Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели,
освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@sintalgroup.com
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "СИНТАЛ ГРУП
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД чрез "www.sintalgroup.eu”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското
законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Разкриване на информацията
• "СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД чрез "www.sintalgroup.eu” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица –
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и
събират такава информация;
• "СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД чрез “www.sintalgroup.eu” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
1. Срокът на доставка обхваща техническа обработка на поръчките – до 3 работни дни, като в периода на прооции е възможно да бъде удължен до 7
работни дни, и период за доставка с куриер, в зависимост от населеното място, до което ще се експедира стоката .

2. Всички доставки до клиентите се изпращат с икономични пратки.
• Две поръчки на един и същи клиент, направени в един и същи ден, могат да бъдат доставени в една доставка, ако клиентът се е свързал на
посочените за връзка със Sintalgroup.eu координати.

3. Срокът за доставка на поръчаните стоки започва да тече от момента на потвърждаване на поръчката.

4. Цената на куриерските разходи е приблизителна. Tочната стойност ще разберете при доставката и трябва да я заплатите на куриерската фирма при
приемане на поръчаните продукти.

5. "СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ " ЕООД извършва безплатна доставка в рамките на град София, ако стойността на поръчката е над 40 лв

6. Стандартният срок за доставка до населено място на територията на България е 3 работни дни. По време на сезонни намаления и разпродажби е
възможно срокът на доставка да бъде по-дълъг, но не повече от 7 работни дни.

7 . Получаването на стоката във фиксиран час (допълнителна услуга) е за сметка на получателя. Получаването на стоката във фиксиран час или с
експресна доставка не е безплатно и е за сметка на получателя.

8. Sintalgroup.eu  си запазва правото да прави промени в условията за безплатна доставка за on-line магазина

СИНТАЛ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД си запазва правото да променя условията за доставка и условията на промоциите,без допълнително уведомление.
За допълнителни въпроси сме на разположение и можете да се свържете с нас
на Телефон: +359 876 800 139 , E-mail: info@sintalgroup.com